Члени Спілки їх права та обв’язки

 

4.1. Спілка має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні.

4.2. Індивідуальними членами Спілки в кожному календарному році можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які:

4.2.1. Досягли 18 років;

4.2.2. Сприяють досягненню мети та завдань Спілки.

4.2.3. Надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Спілці та дотримання її Статуту;

4.2.4. Прийняті до Спілки Правлінням;

4.2.5. Сплатили щорічний членський внесок.

4.3. Індивідуальний член Спілки має право:

4.3.1. Обирати і бути обраним до керівних органів Спілки ;

4.3.2. Брати участь і мати один голос на Загальних зборах ;

4.3.3. Вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Спілки з будь-якого питання, що стосується діяльності Спілки ;

4.3.4. Брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Спілки ;

4.4. Кожен індивідуальний член Спілки зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, регламентів і ухвал керівних органів Спілки;

4.4.2. Регулярно сплачувати членські внески до Спілки.

4.5. Колективними членами Спілки можуть бути трудові колективи будь-яких підприємств, установ, організацій, об’єднань, спілок , фондів, спеціалізованих чи фахових об’єднань, які:

4.5.1. Зацікавлені діяльністю Спілки;

4.5.2. Надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Спілці та дотримання її Статуту, а також копії рішення  колективу підприємства про вступ до Спілки;

4.5.3. Прийняті до Спілки Правлінням;

4.6. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Колективний член Спілки має право за рішенням зборів трудового колективу, який делегував представника до Спілки , в будь-який момент замінити його, повідомивши про це у письмовій формі Правління Спілки .

4.7. Колективний член Спілки має право:

4.7.1. Брати участь з дорадчим голосом у Загальних зборах членів;

4.7.2. Вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Спілки з будь-якого питання, що стосується діяльності Спілки;

4.7.3. Брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Спілки ;

4.7.5. Брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Спілки .

4.8. Колективні члени Спілки зобов’язані дотримуватися Статуту, регламентів і ухвал керівних органів Спілки .

4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Спілкою. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Спілки за поданням Правління. Почесні члени звільняються від обов’язку сплати членських  внесків.

4.12. Реєстрація членів Спілки здійснюється Секретарем Спілки .

4.13. Членство в Спілці припиняється рішенням Правління внаслідок:

4.13.1. Добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Спілки ;

4.13.2. Смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;

4.13.3. Виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;

4.13.4. У разі вчинення дій, які суперечать Статутним завданням Спілки , або спричинення своїми діями чи бездіяльністю шкоди репутації Спілки .

Зразок заяви для вступу в УСІ.

Правлінню УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ

(вказати від кого, дату народження повну  поштову адресу, ел.адресу і номер телефону)

_ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ. Зобов»язуюся  виконувати всі вимоги Статуту УСІ та  приймати участь у заходах, що проводяться Спілкою і вчасно сплачувати щорічні членські внески.

(дата)                                                                                                              (Підпис).