ДІВЧИНКА-КРИЖИНКА ‘Divchynka-Kryzhnyka’ ( Mykhailo Troitskiy, R. 2012) Seedling ST-07-5/1. SDB, ‘Pure Allure’ X ‘Higgledy-Piggledy’.

ДІВЧИНКА-КРИЖИНКА

ДІВЧИНКА-КРИЖИНКА