ОЛОВ’ЯНИЙ СОЛДАТИК ‘Oloviany Soldatyk’ (Igor Khorosh, R. 2009). Seedling# IXM-050701. SDB. ‘Serenity Prayer’ x unknown. Khorosh 2012.

OLOVIANY_SOLDATYK_
OLOVIANY_SOLDATYK_ (Khorosh)
OLOVIANY_SOLDATYK
OLOVIANY_SOLDATYK_(Khorosh)