СЕРЦЕ МАЛЬВІНИ ‘Sertse Malviny’ (Igor Khorosh, R. 2009) Seedling# IXM-050704. SDB, ‘Serenity Prayer’ X unknown. Khorosh 2011.

SERTSE_MALVINY_
SERTSE_MALVINY (Khorosh)
СЕРЦЕ МАЛЬВІНИ ‘Sertse Malviny’