В ТЕНЕТАХ ЩАСТЯ ‘V Tenetakh Shchastia’ (Svetlana Yakovchuk, R. 2013) Seedling #12-11A. SDB, ‘Wide Open’ X ( ‘Ringer’ x unknown).

V Tenetakh Shchastia
V Tenetakh Shchastia (Yakovchuk)