ПТАХИ ТЕРНОВИХ КУЩІВ ‘Ptakhy Ternovykh Kushchiv’ (Igor Khorosh, R. 2013) Seedling# 1X-070203. TB, ‘Thornbird’ X “Pliaska Sniezhynok”: (‘Mesmerizer’ x unknown). Irysek 2015

Ptakhy Ternovykh Kushchiv
Ptakhy Ternovykh Kushchiv (Khorosh)
ПТАХИ ТЕРНОВИХ КУЩІВ